24.09.2021, WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

Zarząd Klubu Sportowego „Rekin” w Świebodzicach zgodnie z § 25 statutu

zaprasza na WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU które odbędzie się

w dniu 24.09.2021r o godz. 18.00 w sali konferencyjnej

Miejski Dom Kultury ul. Wolności 13

PORZĄDEK OBRAD

1.     Sprawy organizacyjne:

·       otwarcie obrad,

·       wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza,

·       wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej,

·       stwierdzenie prawomocności zwołanego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,

·       przyjęcie porządku obrad,

2.     Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020r.

3.     Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za 2020r

4.     Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020r.

5.     Dyskusja nad sprawozdaniami.

6.     Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu za 2020r

7.     Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2020r

8.     Podjęcie uchwał w sprawach:

·       zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r,

·       zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za 2020r,

·       przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020r,

·       udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Klubu za 2020r,

9.     Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

10.  Zakończenie obrad.

Zarząd Klubu Sportowego „Rekin”

w Świebodzicach

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.