17.06, ZAPRASZAMY NA WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

Zarząd Klubu Sportowego „Rekin” w Świebodzicach zgodnie z § 25 statutu

zaprasza na WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLUBU które odbędzie się

w dniu 17.06.2023r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej

Hotel Restauracja „Galery z pasją” , 58-160 Świebodzice ul. Ciernie 161c

PORZĄDEK OBRAD

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. otwarcie obrad,
 3. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Sekretarza,
 4. wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej,
 5. stwierdzenie prawomocności zwołanego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
 6. przyjęcie porządku obrad,
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za 2022r
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022r.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu za 2022r
 12. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2022r
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 14. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022r,
 15. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za 2022r,
 16. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022r,
 17. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Klubu za 2022r,
 18. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Zakończenie obrad.

Zarząd Klubu Sportowego „Rekin”

w Świebodzicach

Napisz odpowiedź

Musisz być zalogowany, aby napisać komentarz.