Regulamin Klubu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH KLUBU SPORTOWEGO „REKIN”.

 1. Treningi w KS „REKIN” odbywać się będą na pływalni krytej Wodnego Centrum Rekreacji w Świebodzicach przy ulicy Mieszka Starego 6.
 2. Na zajęcia należy przybyć 10 minut wcześniej, przebrać się i przygotować do zajęć, następnie punktualnie zgłosić się do instruktora lub trenera KS „REKIN”. Jeżeli występują jakiekolwiek niepokojące symptomy złego samopoczucia lub choroby natychmiast zgłosić trenerowi i/lub ratownikowi.
 3. KS „REKIN” nie umożliwia jakiejkolwiek formy „odrabiania” zajęć za wyjątkiem sytuacji, gdy w innej grupie treningowej będzie niepełna frekwencja.
 4. Na pływalni obowiązuje absolutny zakaz:
  • spożywania alkoholu, palenia papierosów (lub innych używek)
  • biegania
  • wnoszenia opakowań szklanych
  • wynoszenia i przywłaszczania sprzętu sportowo – rekreacyjnego
  • przebywania w innym obuwiu niż czyste klapki pływackie.
 5. Przed i po zajęciach w KS „REKIN” odpowiedzialność za nieletnich w pełni ponoszą rodzice (opiekunowie).
 6. Wszelkie kwestie sporne oraz pytania należy kierować do trenerów klubu lub do ratowników przebywających na pływalni.
 7. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po opłaceniu rocznej składki członkowskiej oraz miesięcznej składki klubowej. Szczegółowe informacje dotyczące składek normuje odrębny dokument tj. regulamin składek.
 8. Uczestników zajęć obowiązuje wcześniejsze poinformowanie trenera o ewentualnej nieobecności na treningu.
 9. Członkostwo w Klubie zobowiązuje uczestników zajęć do zapoznania się oraz do przestrzegania regulaminu zajęć sportowych oraz regulaminu pływalni przy OSiR w Świebodzicach.
 10. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
 11. Przed wejściem do wody zawodnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysku.
 12. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania czepka w trakcie zajęć.
 13. Zabronione jest korzystanie ze zjeżdżalni, hydromasaży i sauny bez nadzoru instruktora lub trenera.
 14. Na terenie pływalni (basen i szatnie) można poruszać się wyłącznie w obuwiu specjalnym (czyste klapki).
 15. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody prowadzącego zajęcia.
 16. Za rzeczy pozostawione w szatni klub nie ponosi odpowiedzialności.
 17. Rzeczy wartościowe można zdeponować u prowadzących zajęcia.
 18. Osoby uczestniczące w zajęciach muszą być zdrowe.
 19. Przed przystąpieniem do cyklu szkoleniowego każdy uczestnik musi być przebadany przez lekarza medycyny sportowej. Warunkiem przystąpienia zawodnika do pierwszego treningu jest przedłożenie trenerowi aktualnej KARTY ZDROWIA SPORTOWCA.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w tym z przyczyn niezależnych.
 21. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na pływalnię.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Zatwierdzone przez Zarząd Klubu
w dniu 19.12.2007r